Khủng hoảng tình yêu.

Mệt mỏi.

Mình như đứa con gái đỏng đảnh nhất thế giới. Chỉ mỗi việc đi với anh ko cũng chẳng dứt khoát.

Mình sao thế này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 3 multiplied by 5?