I am AVAILABLE now.

Let’s dance!

6 Responses

  1. CAO BẢO VY
    22:32 08-01-2007
    Đôi khi, điều người ta chẳng bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện. Những người yêu nhau thường xa nhau vào đúng lúc bình yên nhất. That’s life!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What color is fresh snow?