Bạn thân mến,

Các portfolio ở trang này bao gồm các tin/bài chạy trên báo/tạp chí dưới dạng một bài báo hoặc một tin tức THẬT SỰ. Các tin/bài dạng này có hai ưu điểm rất lớn:
– Bạn không tốn phí quảng cáo
– Nó mang tính chân thật cao vì là dạng tin tức/bài viết do tòa soạn viết, không hề có chữ Quảng cáo/Tự giới thiệu đi kèm. Vì vậy, nó được bạn đọc chú ý và tin tưởng.

Dear you all,

The portfolio in this item consists of news/articles posted on newspapers and magazines in form of a “real” reported articles or news. They have two key advantages:
– You do not pay for advertising charge
– It offers high reality since it is in form of a “real” articles/news reported by reporters of the newspapers/magazines without being noted as ‘advertorial” or “advertising”. And, therefore, it obtains high attention and trust from audiences.

Các bài báo hoàn chỉnh – Full page articles

Các bản tin ngắn – Brief news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is melted ice?